O firmie » Zasada współpracy

Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży SPS Electronics Sp. z o.o. (zwane dalej „OWS"), normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez "SPS Electronics" spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Sprzedawcą" na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „Kupującymi" lub „Kupującym", w celach związanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Niniejsze OWS są dostępne na stronie internetowej www.spselectronics.pl oraz wyłożone w Biurach Handlowych Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega, że niniejsze OWS stanowią podstawowe postanowienia dotyczące warunków sprzedaży obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy.
 4. Niniejsze OWS mają moc obowiązującą od dnia 27 marca 2012 r.
 5. Kupujący zawierając ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować OWS i tę okoliczność potwierdza na dokumencie sprzedaży.
 6. O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego nie stanowią inaczej, niniejsze OWS mają również zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów KC.

Zamówienia

 1. Cenniki produktów Sprzedawcy dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy www.spselectronics.pl, po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu oraz wyłożone w widocznym miejscu w Biurach Handlowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen publikowanych w Cennikach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Do podanych cen w Cennikach należy doliczyć podatek VAT.
 2. Kupujący może wystąpić z wnioskiem do Sprzedawcy o przedstawienie oferty cenowej.
 3. Większość towarów umieszczonych w Cennikach dostępna jest na stanach magazynowych Sprzedawcy. W Cennikach towary na zamówienie są odpowiednio oznaczone symbolem „TEL" lub adnotacją „NA ZAMÓWIENIE". Informacji o dostępności towarów na zamówienie Sprzedawca udziela na indywidualne zapytania Kupującego.
 4. Zakupione towary nie podlegają zwrotom. Zwroty możliwe są jedynie w szczególnych sytuacjach i za zgodą Sprzedawcy.
 5. Przy składaniu pierwszego zamówienia u Sprzedawcy należy dostarczyć aktualne dane identyfikacyjne Kupującego: KRS albo dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, dokument potwierdzający wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)oraz dokument potwierdzający nadanie numeru NIP. W celu utrzymania poprawnej realizacji transakcji pomiędzy obiema Stronami do obowiązku Kupującego należy bieżące zgłaszanie Sprzedawcy wszelkich zmian danych identyfikacyjnych Kupującego.
 6. Zamówienie produktów w wybranym Biurze Handlowym Sprzedawcy należy składać w formie pisemnej (poczta elektroniczna, fax), osobiście lub kontaktując się z wybranym przedstawicielem handlowym Sprzedawcy. Warunkiem realizacji zamówienia oraz skuteczności złożonego zamówienia jest jego przyjęcie przez Sprzedawcę, które odbywa się poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia dokonywane w formie elektronicznej lub w formie faktury VAT lub faktury pro-forma.
 7. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli Kupujący posiada jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Sprzedawcy lub istnieją inne przesłanki, które w ocenie Sprzedawcy przemawiają za niewypłacalnością Kupującego.
 8. Na pisemny wniosek Kupującego, Sprzedawca może zrealizować na rzecz Kupującego odpłatne usługi dodatkowe:
 • Serwis instalacyjny obejmujący naprawy niegwarancyjne, takie jak usuwanie usterek, uruchamianie systemów, szkolenia personelu na obiekcie. Koszt usługi wynosi 200,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę, do którego należy doliczyć koszty dojazdu.
 • Wypożyczenie urządzenia regulowane jest odrębną umową pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Koszt wypożyczenia wynosi co najmniej 10 % wartości urządzenia za okres pełnego miesiąca kalendarzowego.

Stała współpraca partnerska

 1. Zgodnie z ideą budowy trwałych relacji biznesowych Sprzedawca nawiązuje kontakty handlowe na zasadzie współpracy partnerskiej, zapewniając realizację indywidualnie ustalanych warunków handlowych.
 2. Podstawę współpracy partnerskiej stanowi Umowa Współpracy Dystrybucyjnej. Szczegółowe informacje o zasadach partnerstwa handlowego i wymaganych dokumentach do spisania umów handlowych udzielają pracownicy sprzedaży Biur Handlowych Sprzedawcy.

Płatności

 1. Płatność za transakcje zakupu towarów realizowana jest gotówką, kartą płatniczą, w formie przedpłaty lub za pobraniem.
 2. Na podstawie pozytywnej historii współpracy obu Stron możliwe jest przyznanie Kupującemu Kredytu Kupieckiego umożliwiającego uzyskanie odroczonych terminów płatności. Przyznanie Kredytu Kupieckiego odbywa się na wniosek Kupującego. Warunkiem przyznania Kredytu Kupieckiego jest odpowiednia wartość obrotów i sytuacja finansowa Kupującego. W celu zweryfikowania okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może żądać przedłożenia przez Kupującego określonych dokumentów.
 3. W przypadku zakupów towarów na zamówienie wymagana jest przedpłata lub zaliczka w wysokości wskazanego przez Sprzedawcę procenta wartości zamówienia.
 4. Jeśli nastąpi zmiana cen towarów po ustaleniu warunków realizacji transakcji sprzedaży dla długoterminowych projektów, ustalone przez Sprzedawcę i Kupującego warunki realizacji zamówień pozostają wiążące dla obu Stron. Dokumentem potwierdzającym ustalenia powyższych warunków jest ujęta w formie elektronicznej - w pliku PDF - Oferta lub Zamówienie Sprzedaży wystawione przez Sprzedawcę.

Dostawy

 1. Dni robocze to dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku. Godziny robocze to godziny od 9.00 do 16.00 w dniach roboczych.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sprzedawcę zgodnie z „ZAMÓWIENIA" pkt 6 OWS.
 3. Zamówienia wysyłkowe towarów dostępnych na stanach magazynowych złożone Sprzedawcy do godz. 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku realizowane są tego samego dnia. Realizacja zamówienia oznacza przekazanie towaru operatorowi spedycyjnemu. Zamówienia złożone po godz. 14.00 realizowane są w kolejnym dniu roboczym. Terminy dostaw towarów na zamówienie ustalane są indywidualnie.
 4. W przypadku płatności na podstawie faktur pro-forma lub przedpłat, wysyłka towaru jest realizowana po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Towar wysyłany jest za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą profesjonalnych operatorów spedycyjnych lub może być odebrany osobiście przez Kupującego z magazynów Biur Handlowych Sprzedawcy. Towar wysyłany jest wyłącznie na adres Kupującego. Zmiana adresu wysyłki możliwa jest wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Kupującego wysłanej do Sprzedawcy przesyłką poleconą lub drogą elektroniczną (e-mail).
 6. W przypadku nieprzewidzianych, niezależnych od Sprzedawcy okoliczności zewnętrznych, terminy dostaw mogą ulec opóźnieniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Do dostaw należy doliczyć koszt transportu. Koszt pojedynczej przesyłki nieprzekraczającej wagi 20 kg wynosi 25 zł netto. Dostawy zamówień na kwotę powyżej 2500 zł netto realizowane są bezpłatnie.

Gwarancje i reklamacje

 1. Szczegółowe regulacje gwarancyjne zakupionych w przedsiębiorstwie Sprzedawcy produktów zawierają Warunki Gwarancji, wyłożone w Biurach Handlowych Sprzedawcy oraz na stronie www.spselectronics.pl
 2. Istnieje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji urządzenia, za wynagrodzeniem, o dodatkowe dwanaście miesięcy na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Koszt przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy wynosi 5% wartości określonego urządzenia.
 3. Po dostarczeniu przez profesjonalnego przewoźnika przesyłki, Kupujący ma obowiązek kontroli poprawnego stanu przesyłki w celu zgłoszenia spedytorowi oraz Sprzedawcy ewentualnych niezgodności towarów pod względem rodzaju i liczby oraz w przypadku naruszenia opakowania i uszkodzeń podczas transportu. Powyższe niezgodności należy spisać w formie protokołu wraz z podpisem przedstawiciela przewoźnika oraz dostarczyć protokół do Sprzedawcy nie później niż 10 dni po doręczeniu przesyłki. Reklamacje związane ze stanem przesyłki bez protokołu zawierającego wskazane wyżej treści potwierdzające istnienie szkody nie będą ani rozpatrywane ani uznawane.
 4. Kupujący i Sprzedawca wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Zasady Współpracy

NEWSLETTER

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

SZKOLENIA

 Zapraszamy na serię szkoleń:
od 11-12.02.2015 r.
Warsztaty dla Instalatorów "Kilsen - szkolenie praktyczne"
Wrocław, Katowice więcej...

KONTAKT

 Zapraszamy do kontaktu z nami:

Sektretariat
Dystrybutorzy
Napisz do nas

NASZA OFERTA
© SPS Electronics Sp. z o.o. © 2011, All rights reserved | Regulamin | Polityka prywatności | Mapa serwisu
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu www bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Wszystkie zasady używania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.