Serwis

 

Firma SPS Electronics nie prowadzi serwisu pogwarancyjnego.
Wszystkie wysłanie urządzenia pogwarancyjne będą zwrócone na koszt wysyłającego do serwisu.


Zasady napraw serwisowych

 • Zgodnie z Warunkami Gwarancji firma SPS Electronics Sp. z o. o. udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkty zakupione w Biurach Handlowych SPS Electronics Sp. z o.o. Wszelkie naprawy spowodowane wadami fabrycznymi podzespołów urządzeń znajdujących się na gwarancji objęte są bezpłatną gwarancją.
 • Usterki nie objęte gwarancją serwisową zawierają Warunki Gwarancji.
 • Gwarancja serwisowa obejmuje okres 3 miesięcy od terminu zakończenia naprawy.
 • Naprawy pogwarancyjne oraz naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych, np. wyładowania atmosferyczne, dokonywane są odpłatnie na podstawie dokonanej przez Serwis wyceny.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi Warunkami Gwarancji

Zgłoszenie usterki

Należy dostarczyć do centrali SPS Electronics Sp. z o.o.:

 • Kompletnie wypełniony poniższy formularz zgłoszenia usterki lub zwrotu towaru.
 • Uszkodzony sprzęt z nienaruszoną plombą gwarancyjną i numerem seryjnym urządzenia.
 • Oryginał lub kopię dowodu zakupu (paragon, faktura).

Formularz zgłoszenia usterki ( urządzenia na gwarancji ) 
Formularz zwrotu towaru

SERWIS, SPS Electronics Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa
e-mail: serwis@spselectronics.pl


Warunkiem prawidłowego wyświetlania plików do pobrania w formacie PDF zamieszczonych na stronie www.spselectronics.pl jest zapisanie ich na lokalnym dysku użytkownika.
W tym celu sugerujemy kliknąć prawym przyciskiem myszy i zapisać plik na dysku lokalnym wybierając funkcję „Zapisz element docelowy jako..." 


SPS Electronics Sp. z o.o.
dokłada wszelkich starań, aby oferowany sprzęt posiadał najnowszą wersje oprogramowania układowego. Jednakże ze względu na szybkie tempo zmian i podnoszenie funkcjonalności naszych urządzeń, nie możemy zagwarantować, że w chwili zakupu urządzenia będą posiadały ostatnie wersje firmware'u. Przed montażem instalator powinien przygotować montowane urządzenia, także pod kątem ewentualnych aktualizacji. SPS Electronics Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niestabilną pracę urządzeń spowodowaną używaniem starej wersji oprogramowania. Wszelkie aktualizacje, wraz z instrukcjami znajdują się na publicznym serwerze FTP: ftp://ftp.aper.com.pl/cctv

 1. Niniejsze Warunki Gwarancji regulują zasady udzielania Kupującemu gwarancji na produkty zakupione w Biurach Handlowych "SPS Electronics" Sp. z o.o. zwaną dalej „Sprzedawcą".
 2. Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 7 listopada 2011 r.
 3. Sprzedawca udziela gwarancji na zakupiony u niego towar na następujących warunkach.

Zakres gwarancji

 1. Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu dla produktów znajdujących się w wyłącznej dystrybucji Sprzedawcy, tj. wszystkich produktów pod markami: Aper, Apsec, Raiden. Okres gwarancji dla pozostałych produktów określa gwarancja producenta. Gwarancję na baterie, akumulatory oraz zasilacze awaryjne UPS regulują warunki gwarancyjne producenta.
  Decyzją producenta zostaje uznana ewentualna gwarancja i jej zakres na w/w produkty.
 2. Bezpłatną gwarancją serwisową objęte są wszelkie usterki produktu spowodowane wadami fabrycznymi podzespołów Towarów znajdujących się na gwarancji. Serwis gwarancyjny nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn nie wynikających z wad fabrycznych produktów.
 3. Usługi gwarancyjne świadczone są po dostarczeniu przez Kupującego łącznie:
       • Oryginału lub kserokopii faktury VAT jako dowodu zakupu;
       • Wadliwego produktu w oryginalnym opakowaniu z pełnym wyposażeniem, z numerem seryjnym Towaru zgodnym
         z dowodem zakupu;
       • Zgłoszenia serwisowego, którego wzór znajduje się na stronie internetowej: www.spselectronics.pl. Wymagany jest dokładny opis objawów i rodzaju nieprawidłowej pracy Towaru oraz dane kontaktowe osoby sporządzającej ww. opis, tj. imię, nazwisko, nr tel., e-mail;
 4. Gwarancja serwisowa obejmuje okres 3 miesięcy od terminu zakończenia naprawy.
 5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
       a. Uszkodzeń, które wystąpiły w wyniku niewłaściwej obsługi Towaru, nieprawidłowej instalacji, montażu, eksploatacji
           i konserwacji niezgodnych z dokumentacją techniczną lub z przeznaczeniem produktu oraz w wyniku wykonywanych
           operacji niezgodnych z zasadami użytkowania lub instrukcji obsługi Towaru.
       b. Uszkodzeń powstałych w wyniku wykonywanych nieautoryzowanych napraw przez inny podmiot niż
           autoryzowany punkt serwisowy oraz osoby nieupoważnione do przeprowadzania napraw serwisowych.
       c. Uszkodzeń, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia Towaru podczas transportu i upadku Towaru.
       d. Wszelkich uszkodzeń, które wystąpiły na skutek klęsk żywiołowych, takich jak pożar, trzęsienie ziemi, powódź,
           wyładowanie atmosferyczne bądź innych zdarzeń losowych, takich jak zanieczyszczenia środowiska, nieregularne
           dostawy prądu, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne itp.
       e. Uszkodzeń wynikających z nieodpowiedzialnego i nieprawidłowego przechowywania, np. przechowywania Towaru
           poza podanym w specyfikacji zakresem temperatur lub wilgotności, w pobliżu środków szkodliwych,
           żrących lub innych materiałów chemicznych.
       f. Uszkodzeń spowodowanych przez piasek, błoto, kurz, wodę i inne płyny, środki chemiczne oraz ciała obce,
           które dostały się do wnętrza obudowy Towaru.
       g. Towarów, u których Serwis stwierdził naruszenie plomby gwarancyjnej, usunięcie numeru seryjnego lub jego
           niezgodność z dowodem zakupu.
       h. Towarów, u których Serwis stwierdził uszkodzenia stikera gwarancyjnego.
       i.  Towarów, u których Serwis stwierdził próby modyfikacji i zmiany konstrukcyjne.
  Śladów użytkowania oraz eksploatacji, takich jak pęknięcia, zarysowania, zabrudzenia itp.
 6. Decyzja autoryzowanego serwisu Sprzedawcy odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
  Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie udziela upoważnień ani gwarancji na produkty, z wyjątkiem tych, które wyraźnie spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Towaru wynikłe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące oraz nie będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu.
 8. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują praw klienta do żądania zwrotu utraconych zysków na skutek awarii produktu.

Zgłoszenie usterki

 1. Urządzenie wykazujące wady należy dostarczyć do Sprzedawcy na adres: SPS Electronics Sp. z o.o.,
  ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa, z dopiskiem „SERWIS".
 2. Wszystkie koszty związane z zapewnieniem transportu, bezpiecznego opakowania, ubezpieczeń i innym ryzykiem ponosi Kupujący.

Serwisowanie

 1. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy. Wskazany w zdaniu poprzedzającym termin nie obejmuje napraw pogwarancyjnych oraz wymagających sprowadzenia nietypowych części, o czym Kupujący zostanie uprzednio poinformowany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu naprawy do 30 dni roboczych jeżeli wynika to z charakteru samej naprawy lub niezbędnym jest import części zamiennych.
 3. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie odbioru Towaru. Potwierdzenie odbioru stanowi protokół naprawczy. Za dostarczenie i odbiór Towaru z serwisu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych, a także nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy, tj. klęski żywiołowe, nieprzewidziane zdarzenia losowe itp.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych (nagrań) i ustawień konfiguracyjnych w wyniku uszkodzeń produktu lub jego naprawy.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru sprzętu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia naprawy.
 7. Kupującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Przy wymianie Towaru na nowe potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i koszt ich wymiany.

Naprawy pogwarancyjne

 1. Naprawy pogwarancyjne oraz naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych, np. wyładowań atmosferycznych, dokonywane są odpłatnie na podstawie dokonanej przez Serwis Sprzedawcy wyceny naprawy.
 2. Naprawy płatne wykonywane będą jedynie po otrzymaniu przez Serwis Sprzedawcy, pisemnej akceptacji przez Kupującego kosztów naprawy. Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy zawiadomienie o zaakceptowaniu kosztów naprawy w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania wyceny sporządzonej przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy lub braku odpowiedzi klienta na wycenę w terminie do 7 dni od otrzymania wyceny, klient ponosi koszt diagnozy w wysokości 100 PLN netto oraz pokrywa koszty przygotowania przesyłki.
 4. Naprawione urządzenie wydawane jest po dokonaniu zapłaty za wykonaną usługę, chyba że zawarto z Kupującym umowę, na podstawie której Kupującemu przysługuje odroczony termin płatności
Warunki Gwarancji
NEWSLETTER

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

SZKOLENIA

 Zapraszamy na serię szkoleń:
od 11-12.02.2015 r.
Warsztaty dla Instalatorów "Kilsen - szkolenie praktyczne"
Wrocław, Katowice więcej...

KONTAKT

 Zapraszamy do kontaktu z nami:

Sektretariat
Dystrybutorzy
Napisz do nas

NASZA OFERTA
© SPS Electronics Sp. z o.o. © 2011, All rights reserved | Regulamin | Polityka prywatności | Mapa serwisu
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu www bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Wszystkie zasady używania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.